"VALTEC " - "VT Basic"


Цена
14689 Кран шаровый 2 1/2" г-г ручка 3695.00
8460 Кран шаровый 11/4 г-г ручка 673.00
8457 Кран шаровый 11/2 г-г ручка 1039.00
8453 Кран шаровый 1/2 ш-ш бабочка 193.00
8451 Кран шаровый 1/2 угловой со сгоном бабочка 325.00
8449 Кран шаровый 1/2 со сгоном красная бабочка 238.00
8448 Кран шаровый 1/2 со сгоном белая бабочка 238.00
8445 Кран шаровый 1/2 г-ш ручка 214.00
8443 Кран шаровый 1/2 г-ш бабочка 184.00
8440 Кран шаровый 1/2 г-г ручка 173.00